S?kça Sorulan Sorular

ORTAK OLARAK NORMAL KULLANIM ?EKL?M?Z ;

Basit olarak sistemimiz ?u ?ekilde i?lemektedir. Hisse senedi sahibi ortak (ortakl???n? belgelendirmi?), ?irkete herhangi bir borcu yoksa , her sezon için belirlenen kullan?m ?artlar?na uygun olarak, web sitesi üzerinden masrafs?z rezervasyon yapt?rabilir veya tesisi arayarak (hizmet bedeli ödeyerek) rezervasyonunu yapt?rabilir. Yapt?rd??? bu rezervasyona uygun olarak , seçmi? oldu?u dönemde tesiste konaklama yapar. Kullan?ma ait bütün detaylar, gerekli bilgiler, ?irketin web sitesindeki duyurularda bulunmaktad?r.  Ortak bunlar? okuyup, bilgi sahibi olup ve kabul ederek kullan?m yapar.

AKTA? A.?. ORTAKLARINA ÖZEL

 SÖZLE?ME – H?SSE SENED? – ORTAKLIK ?LE ?LG?L? SORULAR

 1.   Y?llar önce sözle?me yapm??t?m ( veya yapm??lar ) , ancak ortak olunmam??, 
hisse senedi al?nmam?? ne olacak? Durumum nedir?
 • ?irketimizde , ilk sat?? i?lemlerine ait bir ar?iv bulunmamaktad?r. Proje sat?? a?amas?ndan sonra, proje sahibi ?irket mü?terilerinin hisse senetlerini almalar? için, çe?itli kereler mektupla ve hatta gazete ilan? ile davet etmi?lerdir. Projeden sat?n alan mü?terilerin tamam?na yak?n? bu i?lemi yaparak, ?irketimize ortak olmu?lard?r. Kendilerine hisse senetleri teslim edilmi?tir. Teslim al?nmam?? hisse senetleri için, proje sahibi ?irkete ( sat?? sözle?mesi yapt???n?z ) müracaat?n?z gerekmektedir.
 2.   Hisse senedi nedir ? Neden önemlidir ? 
 • Hisse Senedi ortakl??? gösteren haklar?n?z? belgeleyen k?ymetli evrakt?r. Bu belge olmadan ?irket ortakl???n?n ve haklar?n ispatlanma ?ans? bulunmamaktad?r.
 3.   Mülkiyet ?irketleri ( Akta? A.?. , Fota? A.?. , Adata? A.?., Devtur A.?. ) nedir? 
Niye ortak olmam gerekiyor? Ortak olmazsam ne olur?
 • Tesislerin Tapu mülkiyetleri, bu ?irketlere aittir. K?saca, tesislerin sahipleri bu ?irketlerdir.
 • Bu mülkiyet ?irketlerinin ortaklar?  ana statülerinde belirlenmi? öncelikli kullan?m  karar? gere?ince, belirlenmi? haklardan sadece ortak olanlar  yararlanabilirler.
 • Ortak olmayanlar ise Tesislerden münferit olarak  yararlanabilirler.
4. Hisse senedi al?nm??, fakat daha sonra kaybedilmi? , bulunam?yor . Ne olacak ?
 • Hisse Senetleri hamiline oldu?undan, ilgili hisse senedi kimin elindeyse o ki?iye ait olacakt?r. Bu nedenle “hisse senedi iptal” dava aç?lmas? gerekmektedir. Bu konuda avukat?n?za dan??man?zda fayda vard?r.
5. Sermaye art??? hakk?nda nas?l bilgi alabilirim?
 • ?irketlerimiz gerekti?inde zaman zaman sermaye art??? yapmaktad?r. Bu art??lar ilgili ?irket ortaklar?m?za genel kurullarda onayland?ktan sonra duyurulur. Belirlenen süre içinde art??lara kat?lan üyelerimiz kendilerine özel tutarlar? sermaye art?? hesaplar?na yat?r?r. Sermaye art???nda bulunan orta??m?z?n hissesi genel art?? tutar?na ve hisse adedine göre artar. Bilgiler ?irketimiz taraf?ndan tutulmaktad?r.

 6. Akta? A.?.  ?irket hissedar?y?m. ?irket kar pay? haklar?m, temettü haklar?m nedir ?

 •  ?irket hissedar? bütün ortaklar, ?irketin kar etmesi ve de genel kurulda kar da??t?lmas?na karar verildi?inde, hisseleri oran?nda kar pay? almaya haklar? vard?r. Bu durum olu?tu?unda ?irket ortaklar?na bilgilendirme yap?l?r. Hissedarlar?n Türk Ticaret Kanununda belirtilen bütün haklar? geçerlidir.
KULLANIM ?LE ?LG?L? SORULAR

 6.   Çok uzun zamand?r kullanmad?m, durumum nedir ? Haklar?m nedir ? Borcum varm? ?
 • Bir orta??m?z?n borcu mevcut ise kullan?m hakk? durdurulmu?tur. ?lgili borcun son durumunun hesaplanabilmesi için iletisim@aktasakyarlar.com.tr veya 0212 252 07 09 no.lu faks numaram?za ba?vurabilirsiniz. Ayr?ca hisse senedi örne?i, nüfus cüzdan örne?i ve ileti?im formu da taraf?m?za iletilmesini önemle rica ederiz.
 7.   Tesisi rezervasyon için arad?m, rezervasyon listesinde olmad???m iletildi, ne yapmal?y?m?  
 • Tesisimiz, web rezervasyon sistemine dahil olmu?, hisse senedi örne?ini, nüfus cüzdan örne?ini ve güncel ileti?im bilgilerini ?irketimizle payla?m?? olan ki?ileri rezervasyon listesinde görebilmektedir. Ayr?ca ilgili orta??m?z?n i?lem yapabilmesi için borcunun olmamas? ve kullan?m hakk?n?n geçerli olmas? gerekiyor.
 • Buna göre tesisimiz size “rezervasyon listemizde gözükmedi?inizi” iletmi? ise; elinizdeki tüm evraklar?, as?l hisse senedini, nüfus cüzdan örne?ini ve ileti?im formunu tamamlay?p iletisim@aktasakyarlar.com.tr eposta adresimize veya 0212 252 07 09 no.lu faks numaram?za belgelerinizi iletebilirsiniz. De?erlendirme sonras?nda size eposta ya da faks ile geri dönü? yap?lacakt?r.
8.   Orta??m?z öncelikli kullanma hakk?n? kullanmad??? durumlarda, hakk?n? kiraya verebilir mi veya 
tesis ortak ad?na kiralama yapabilir mi? 
 • Öncelikli kullan?m hakk?, mülkiyet ?irketlerimizin  kullanma yönetmeli?ine ve i?letme ?irketimizin kullan?m ?artlar?na göre geçerlidir. Belirlenen tarihler aras?nda rezervasyon yap?lmad???nda, tesis kullan?m? i?letme ?irketimize aittir.
9.Ortak yerine ba?kas? konaklama yapabilir mi?
 • Akyarlar tesisimizdeki her?ey dahil program?m?za sadece orta??m?z konaklama yapabilir ya da konaklama yapan ki?ilerin orta??m?z ile ayn? soyad? ta??malar? gerekmektedir.
 • Apart konaklamalarda ise orta??m?z ad?na ba?kas? konaklama yapabilir. Bunun için orta??m?z?n rezervasyon yap?p, ödemeleri kendisinin yapmas? ve konaklama yapacak olan ki?ilerle ilgili yaz?l? onay iletmesi gerekmektedir.  Böyle bir durumda, ödeme ve di?er tüm konulardan orta??m?z sorumludur.
10. Bu bir devre mülk müdür?
 • Bu bir devre mülk ya da devre tatil sistemi de?ildir. Mülkiyet tamamen ilgili ?irkete aittir. Bu ?irkete ortak olan üyelerin ( hissedarlar?n) tesislerden öncelikli kullan?m hakk? vard?r. Bu hakk?n kullan?m ?artlar? ayr?ca ( kullan?m yönetmeli?inde ) belirlenmi?tir. Ki?isel bir mülkiyet söz konusu de?ildir. Herhangi bir ki?isel tapu  söz konusu de?ildir. Devre mülk tapusu veya devre tatil sözle?mesi vs. söz konusu de?ildir.
11. Akta? A.?. hissedar?y?m. Akyarlar tesisinde yenilemeye kat?lmad?m. ?imdi kat?labilirmiyim ?
 • Akyarlardaki yenileme program?m?z 2011-2014 Temmuz dönemlerinde tamamlanm??t?r. Bu dönemler içinde yenilemeye kat?lmam?? üyelerimiz aç?klanan sezon tutarlar?na + %50 fark ilave ederek kullan?m yapabilirler. Rezervasyon tutarlar? buna göre belirlenir, detayl? bilgi için duyurular?m?z? inceleyebilirsiniz.
12. Akta? A.?. hissedar?y?m. Daha önce uygulad???n?z paket sistemine girebilir miyim.? 
Bitmekte olan süremi uzatabilir miyim ?
 • Paket kampanyas? belli bir süre için uyguland?. Al?nan paket belli bir sezon için geçerlidir, bu süre uzat?lamamaktad?r.
13. Akta? a.?. hissedar?y?m. ?lk sözle?melerimizde apart üniteler A üniteler 5 ki?ilik, 
B üniteler ise 3 ki?ilik idi. Yenilemeden sonra 4 ve 2 olarak de?i?ti. Neden ?
 • Yenileme projesinde uygulanan iç düzenlemelerden sonra bu de?i?iklik apartlar?n büyüklüklerinden dolay? zorunlu olarak yap?lm??t?r. Daha rahat bir kullan?m sa?lanm??t?r.
H?SSE DEV?R - SATI? - ?ADE- M?RAS ?NT?KAL ?LE ?LG?L? SORULAR

14. Hissemi, haklar?m? devretmek istiyorum. Ne yapaca??m ?
15. Hissemi ?irkete iade etmek istiyorum. Ne yapaca??m ?
 • ?irketimizin bedel kar??l??? iade alma program? yoktur. Sadece sistemden ayr?lmak ve ortakl???n?z? sona erdirmek isterseniz, bedelsiz devir i?lemi yapabilirsiniz. Böyle bir durumda e posta ile ?irketimize müracaat edebilirsiniz.
16. ?irkete olan geçmi? borçlar?ma kar??l?k, hissemi  bedelsiz iade etmek istiyorum. 
Nas?l yapabilirim ?  
17. Bu sistemden ç?kmak istiyorum. Art?k mesaj vs almak istemiyorum. 
Beni art?k aramay?n. Ne yapmam laz?m ?
18. Miras olarak bu hisseler ve haklar taraf?ma/m?za  kald?. 
Veraseten intikalini nas?l yapabilirim ? 
19. 1 ki?iden fazla, ortakl? hisse sahibi olunma durumunda, ileti?im ve yetki nas?l olacak ? 
 • Ortaklardan biri di?er ortaklar taraf?ndan imzal? olarak “Tek yetkili” k?l?nacakt?r. ?lgili evrak?n bir örne?i iletisim@aktasakyarlar.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

WEB KULLANIMI – REZERVASYON -  ?LE ?LG?L? SORULAR

20. Web sitesinden veya tesislerden üye olarak ve üyelik ?artlar? ile rezervasyon 
yapabilmem için hangi ?artlar?n olmas? gerekmektedir.? 

Not : Birden fazla ki?iye ait ortakl?klarda di?er ortaklar?n bir orta?? yetkili k?ld???na dair imzal? dilekçe gerekmektedir.

 • Rezervasyon yapmak istedi?iniz tesislerimizle direk irtibata geçebilirsiniz. Tesis bilgilerimize ileti?im bölümünden ula?abilirsiniz. Bu ?ekilde yap?lacak rezervasyon i?lemlerinde, ek hizmet bedeli ödemeniz gerekmektedir. WEB sayfam?z üzerinden yapaca??n?z rezervasyonlar da herhangi bir ek ücret ödemezsiniz.
 • Münferit talepleriniz için reservation@sentidobellazure.com eposta adresimizle ileti?ime geçebilirsiniz.
21. Web sitenizden rezervasyon yapmak istiyorum, fakat üye giri?i yapam?yorum. Nas?l yapabilirim ? 
 • Üye olarak evraklar?n?z kabul edilerek, üyeli?iniz web sitemizde aktif duruma getirilmi? ve üye giri?i bilgileriniz taraf?n?za daha önce gönderilmi? ve buna istinaden giri? yapam?yorsan?z ?ifrenizi unuttum ile ?ifrenize ula?abilirsiniz.
 • Halen sorun ya??yor iseniz uye@sentidobellazure.com adresiyle ileti?ime geçebilirsiniz.
22. Rezervasyonlar için belirlenen son süreden sonra da rezervasyon yapabilir miyim?
 • Tesisimizin müsaitli?ine göre talebiniz de?erlendirilecektir.
23. “Kullanma yönetmeli?i” ni nereden bulabilirim. ?
24. Sezonluk belirlenen kullan?m ko?ullar? ve kullan?m bedellerini nerden bulabilirim ?
 • www.sentidobellazure.com sayfam?zdaki Üye Giri?i alan?ndan sezon bilgilerine ula?abilirsiniz.
 • Münferit talepleriniz için Konaklama Bedelleri sayfas?n? incelemenizi rica ederiz.
 • Üye bilgileriniz yok ise www.aktasakyarlar.com.tr  sayfam?zdan da sezon bilgilerine ula?abilirsiniz.
 ?LET???M – ADRES DE????KL?KLER? – ÖZLÜK B?LG?LER? ?LE ?LG?L? SORULAR

25. Adres ve ileti?im bilgilerimde de?i?ikli?im var. Ne yapmam laz?m ?
26. Burada bulamad???m soru ve cevaplar için ne yapmam gerekiyor?
 • Tüm sorular? dikkatlice incelemenizi önemle rica ederiz. E?er sorunuza yan?t? “S?kça Sorulan Sorular” alan?nda bulamad?ysan?z. Bu durumu belirterek iletisim@aktasakyarlar.com.tr adresine sorunuzu iletebilirsiniz.
27. ?irket merkezine gelirsem, bir yetkili ile görü?ebilirmiyim.?
 • Merkez ofisimizde genel bilgilendirme ya da bilgi almak için bir birim bulunmamaktad?r. Rezervasyonlar?n?z? web sitemiz üzerinden veya ek hizmet bedeli ödeyerek Akyarlar tesisimiz arac?l??? ile gerçekle?tirebilirsiniz.
 • Rezervasyon d???nda farkl? bir talebiniz olur ise öncelikle www.sentidobellazure.com sayfam?zdaki “S?kça Sorulan Sorular” alan?n? incelemenizi, farkl? bir sorunuz var ise iletisim@aktasakyarlar.com.tr eposta adresine eposta ve 0212 252 07 09 no.lu faks ile talebinizi gönderebilirsiniz. 0850 811 32 90 no.lu telefonumuza sesli mesaj b?rakabilirsiniz. (Sesli yan?tlar?n?zda eposta adresi ve ortak ad soyad bilgisini b?rakman?z önemlidir.)
28. ?nternet, web sitesi, e-posta vb konularda bilgim yok. Ne yapaca??m ?  
Eposta kullanm?yorum, nas?l ileti?im kuraca??m ?
 • Rezervasyon için tesisimizden ücretli rezervasyon hizmeti alabilirsiniz.
 • Di?er konular için bir yak?n?n?z? ad?n?za yetkili k?labilirsiniz. Bunun için “?leti?im Bilgi Formu”nu doldurup, iletisim@aktasakyarlar.com.tr adresine epostayla gönderilmesi gerekmektedir.
29.  ?stedi?iniz belgeleri size nas?l ula?t?raca??m ? taramadan geçirip, e posta göndermem yeterli midir ? 
 Fax olarak göndersem de elinize geçer mi ? posta olarak yollayabilir miyim ?
 • ?stenilen belgeleri iletisim@aktasakyarlar.com.tr adresine epostayla iletmeniz yeterlidir.
 • Asl? istenen belgelerin kargo veya posta ile gönderilmesi yeterlidir.
 • 0212 252 07 09 no.lu faksa da gönderim yapabilirsiniz. Faks ile yapaca??n?z bildirimlerde size ula?abilece?imiz eposta adresi ve faks numaras? bildirmeniz gerekmektedir.
30. ?leti?im adresinize ya da faksa iletti?imiz sorular nas?l yan?tlan?r?
 • Gelen sorular ilgili bölümlere gider, ?irketimiz kendi içinde de?erlendirir, ara?t?r?r ve cevap haz?rlayarak kar?? tarafa gönderir. Sanal ortamda çal???l?r. Çal??ma saatleri ve mekanlar? esnektir. Ofise ba?l? de?ildir.
31. 0850 811 32 90 no.lu hat hangi amaçla kullan?l?r, kimler mesaj b?rakabilir?
 • 0850 811 32 90 no.lu hatt?m?z ortaklar?m?za özel bir hatt?r, ortakl?kla ilgili konularda mesaj b?rakabilir.
32. 0850 811 32 90 no.lu telefona b?rakt???m mesaja nas?l dönü? yap?lacak?
 • Ücretsiz hatt?m?za ortakl?kla ilgili b?rakt???n?z sesli mesajlarda, ortak ad?, eposta adresi ve faks numaran?z? b?rakman?z önemlidir. ?leti?im bilgileri ve konusu net olan mesajlara de?erlendirme sonras?nda eposta ile ya da faks ile geri dönü? yap?lacakt?r.

SENTIDO BELLAZURE HOTEL ?LE ?LG?L? SORULAR :

33. Akta? hissedar?y?m. Sentido Bellazure hotel de , otel k?sm?ndan faydalanabilirmiyim ? 
otel k?sm?nda kalmak istersem, normal mü?teriden farkl?m? ödeme yapar?m ?
 • Otelde belirlenen normal kap? fiyatlar? üzerinden %10 indirim uygulan?r.
34. Akta? A.?. hissedar?y?m. Apart ünitelerde kal?rken, e?er istersem, oteldeki “ her?ey dahil” 
konseptine  kat?labilirmiyim. Bu ?ekilde kullanabilirmiyim ?
 • Akta? A.?. orta??m?z Akyarlar tesisimizin her?ey dahil sisteminden faydalanabilir. Bunun için ilgili y?l?n Akyarlar Sezon Duyurumuzdaki “Her ?ey Dahil Program”? ve “Her ?ey Dahil ?le ?lgili Bilgi’yi” inceleyebilirsiniz.
35. Akta? A.?. hissedar?y?m. Apart ünitelerden faydalan?rken, otelde baz? extralardan faydalanmak 
istersem olabilirmi ? bedelini nas?l ödeyebilirim ? 
 • Arzu etti?iniz extralardan bedeli mukabili faydalanabilirsiniz. Bu konularda otel resepsiyonundan bilgi alabilirsiniz.
36. Akyarlar Yeni Plaj? neden kullanam?yoruz ?
 • Apart misafirlerimiz için, daha önce de kullanmakta olduklar? plaj bölümü ayn? olanaklar ile devam etmektedir. Bir de?i?iklik  olmam??t?r. Her?ey dahil konsepti için düzenlenen di?er yeni plaj alan? sadece her?ey dahil sistemine dahil olarak kullan?labilmektedir. Dileyen apart misafirlerimizde, günlük bedel vererek bu alan? kullanabilir. Geçti?imiz y?lda iskele ayn? ?ekilde kullan?mda olmu?tur.
37. Akyarlar Plajda yemek yiyip içip adisyon açt?r?p ödeyemiyor muyuz ?
 • Apart misafirlerimize tahsis edilen alanda, i?letmeciye adisyon açt?rarak ve orada ödemesini yaparak, yeme-içme imkanlar?ndan yararlanabilirsiniz. Yeni tarafta ise her?ey  dahil sistemine girerek veya günlük bedel ödeyerek faydalanabilirsiniz.
38. Akyarlar’da Yeni Plaj alan?nda yemek yiyip içmeden sadece ?ezlong kullanam?yor muyuz ?
 • Bu ?ekilde bir hizmet ve servisimiz yoktur.
39. Akyarlar’da havlu neden verilmiyor?
 • Apart sistemde havlu verilmemektedir.
40. Akyarlar’da tamamen her ?ey dahil sistemine mi geçilecek?
 • Ayn? yerde, hem apart hem de her?ey dahil sisteminin olmas?ndan dolay? çe?itli i?letme s?k?nt?lar? çekilmektedir. Hali haz?rda al?nm?? bir karar olmamakla birlikte önümüzdeki  dönemlerde bu konuda karar al?nabilir.

© Copyright Akta? Akyarlar 2011. All rights reserved.